Cennik Summer Tubing Krynica sezon 2021

 

1 przejazd

5zł/osoba

10 przejazdów

30zł/osoba

REGULAMIN TORU TUBINGOWEGO

 1. Z toru mogą korzystać dorośli i dzieci o wadze do 100 kg
 2. Tory przeznaczone dla dzieci od lat 3
 3. Osoby małoletnie mogą korzystać z toru tylko za zgodą i w obecności rodziców lub opiekunów
 4. Dla dzieci w wieku poniżej 8 lat zaleca się zjazd wspólnie z opiekunem.
 5. Pełną odpowiedzialność za dzieci korzystające z toru ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
 6. Wejście na teren wydzielony do uprawiania summer tubingu dozwolony jest wyłącznie ze sprzętem wypożyczonym w DIMBO oraz ważnym biletem.
 7. Zabrania się jazdy we dwoje na pojedynczym pontonie, jazdy na brzuchu, jazdy na stojąco
 8. Zabrania się jazdy na innych przedmiotach poza wyznaczonymi
 9. Zabrania się chodzenia po torze i blokowania przejazdu innym
 10. Po zjechaniu należy jak najszybciej opuścić tor zjazdowy
 11. W uzasadnionych przypadkach obsługa ma prawo odmówić przejazdu torem pontonowym
 12. Za szkody wyrządzone celowo lub nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu lub poleceń pracowników obsługi, odpowiedzialność ponoszą użytkownicy lub – w przypadku niepełnoletnich – ich opiekunowie.
 13. Jazdę rozpocząć można dopiero po wyjściu z toru osoby wcześniej zjeżdżającej i upewnieniu się ze tor jest pusty i można bezpiecznie z niego skorzystać.

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA STOSUJ SIĘ DO ZALECEŃ OBSŁUGI!

Cennik wypożyczalnia quadów

10 min

25zł

15 min

35zł

Przed wynajęciem pojazdu Użytkownik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, w którym stwierdza, iż najmuje pojazd na własną odpowiedzialność i ryzyko i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu nie będzie domagał się odszkodowania oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia pojazdu.

Przed wstępem na tor dla quadów Użytkownik winnien zapoznać się z niniejszym Regulaminem i bezwzględnie się do niego stosować,
Użytkownik winnien bezwględnie stosować się do wskazówek i nakazów Obsługi.
Pojazd czterokołowy – QUAD – przeznaczony jest do celów rekreacyjnych.
ZABRONIONA JEST JAZDA SPORTOWA i WYCZYNOWA!
Przed rozpoczęciem jazdy przeczytaj dokładnie REGULAMIN i upewnij się, że rozumiesz wskazówki dotyczące funkcji kontrolnych. Szczególnie zwróć uwagę na informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Należy pamiętać, że prowadzenie pojazdu czterokołowego różni się w zasadniczy sposób od kierowania samochodem czy motocyklem.
Nieprzestrzeganie wskazówek Administratora może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje.
Pamiętaj, że niewłaściwa eksploatacja pojazdu może spowodować poważne obrażenia ciała, a nawet spowodować śmierć.
Korzystanie z Atrakcji następuje na własną odpowiedzialność. Użytkownik / rodzic Użytkownika / opiekun prawny Użytkownika jest świadomy, że rekreacyjne uprawianie dysycypliny sportowej wiąże się z ryzykiem, w tym z ryzykiem doznania urazów. Ryzyko związane z uprawaniem sportu jest niezależne od Administratora.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki oraz wszelkie szkody wyniłe w związku z korzystaniem z Atrakcji, w szczególności powstałe niezależnie od Administratora, tj. w wyniku działania sił przyrody, zachowania osób trzecich, jak również zachowania samego Użytownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku niestosowania się przez Użytkownika do niniejszego Regulaminu, nakazów i wskazówek Administratora lub pracowników Administratora. Użytkownik / rodzic Użytkownika / Opiekun prawny Użytkownika akceptując treść Regulaminu podejmuje ryzyko na własną odpowiedzialność. Rozpoczęcie korzystania z Atrakcji stanowi akceptację treści niniejszego Regulaminu.
W celu skorzystania z Atrakcji niezbędne jest uiszczenie opłaty oraz okazanie dokumentu tożsamości wraz ze zdjęciem. Administrator odmówi korzystania z Atrakcji w przypadku, gdy Użytkownik nie posiada dokumentu tożsamości. Każda osoba niepełnoletnia może korzystać z toru wyłącznie pod nadzorem swoich rodziców/opiekunów. Jazda takich osób odbywa się z rodzicem, opiekunem prawnym bądź z Instruktorem.
Użytkownik / Rodzic Użytkownika / Opiekun prawny Użytkownika nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Organizator ma prawo odmówić wypożyczenia pojazdu osobie będącej pod wpływem wspomnianych środków. Obsługa ma prawo natychmiast usunąć osobę pozostającą pod wpływem alkoholu lub środków odurzających z obiektu.
Prędkość jazdy powinna być dostosowana do warunków pogodowych i umiejętności Użytkownika. Jazda ze zbyt dużą prędkością nie dostosowaną do umiejętności i warunków terenowych może doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem i zwiększyć ryzyko wypadku.
Należy unikać podskakiwania, gdyż może to się zakończyć wywrotką. Jazda na dwóch kołach jest zabroniona.
Obowiązuje „zakaz potrącania innych pojazdów”, zakaz jazdy w kierunku przeciwnym do ustalonego przez Administratora i jazdy poza wyznaczonym torem. W przypadku stwierdzenia takich zajść, Administrator może przerwać i wykluczyć Użytkowników z dalszej jazdy bez możliwości zwrotu wpłaty.
Obowiązkiem Użytkownika jest:
–   przed rozpoczęciem jazdy, założenie dopasowanego kasku ochronnego,
–   rozpoczęcie jazdy dopiero po odpowiednim  sygnale,
–   zatrzymanie pojazdu dopiero po zasygnalizowaniu końca jazdy,
–   posiadanie odpowiedniego obuwiu, przystosowanego do jazdy. Użytkownicy w klapkach lub innego rodzaju luźnym obuwiu nie będą dopuszczeni do jazdy
–   uczestnik ma obowiązek poinformować Administratora o zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach i uszkodzeniach.
Użytkownik / Rodzic Użytkownika / Opiekun prawny Użytkownika ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane podczas korzystania z wynajętego pojazdu.
Cennik za wypożyczenie pojazdu – quada – oraz czas trwania jazdy ustala Administrator w ogólnodostępnym Cenniku.
Administrator decyduje o liczbie pojazdów na torze, kolejności jazdy jak i odstępie czasu pomiędzy startującymi.
W przypadku naruszenia zasad Regulaminu, Administrator ma prawo w każdej chwili przerwać jazdę bez zwrotu opłaty za wypożyczenie pojazdu.
Wszystkie decyzje Administratora są ostateczne, unieważnienie któregoś z punktów nie unieważnia całego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem za obowiązujące uważa się przepisy kodeksu cywilnego.

Facebook
Zapisz się do newslettera