Aktualności

🔥 Jesteście gotowi? 🔥
Tanecznym krokiem ruszamy z KONKURSEM, w którym do wygrania mamy dla Was pobyt w bajkowym Val di Sole od 4 do 11 kwietnia 2020, a także szkolenie w Polsce oraz gadżety! ️🎿️🎿️🎿

❄❄❄ Zima, śnieg, narty, dobra zabawa - to wszystko czeka na Was, jeśli weźmiecie udział w naszej zabawie 🙂 Taneczna Rozgrzewka z Dimbo - startujemy! 🏁🏁

➡️ Co należy zrobić, aby zawalczyć o te niesamowite nagrody?

Taneczna rozgrzewka Dimbo to nasz tradycyjny sposób na rozpoczęcie zajęć na stoku, ale potrzebujemy Waszej pomocy. Pokażcie nam WŁASNY pomysł na choreografię - układ, który Wy wykonalibyście podczas rozgrzewki 🙂 gorące rytmy, a może nowoczesny freestyle?
🏂🏂
Liczy się wyobraźnia i energia. Na Wasze zgłoszenia w formie krótkiego filmiku czekamy pod mailem: marketing@dimbo.pl od dziś do końca listopada, a wkrótce potem poznamy szczęśliwą rodzinkę która spędzi tydzień w Val di Sole, a także tego kto skorzysta z 5-ciodniowego kursu "Popołudnie z Misiem Dimbo" w wybranym ośrodku Polsce orazzz tego, który wygra bajkowe narty Dimbo! Jest o co walczyć więc zapraszamy Was do wspólnej zabawy 🙂

Wszystkie niezbędne szczegóły znajdziecie w regulaminie naszej zabawy:
➡️➡️➡️ bit.ly/2CObFvy
Powodzenia!
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

1 dzień temu

Przedszkole i Szkoła Narciarska DIMBO

Regulamin Konkursu „Taneczna rozgrzewka z Misiem Dimbo”§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Taneczka rozgrzewka z Misiem Dimbo” na fanpage’u Przedszkole Narciarskie i Szkółka Dimbo jest firma Dimbo Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, ul. Batorego 16/7, 34-300 Żywiec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej pod nr KRS 0000681689.

2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.

5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

6. Konkurs trwa od 15.11.2019 do 30.11.2019. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być:

a) Osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

b) Osoby posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook.

c) Nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana fanpage’a Przedszkole i Szkółka Narciarska Dimbo oraz udzielenie zgody na dostęp do informacji udostępnianych w profilu Uczestnika w portalu Facebook oraz akceptacja postanowień Regulaminu.

3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage’a Dimbo.

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik w potwierdza, że:

a) Akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b) Zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych powyższym paragrafem stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać na maila: marketing@dimbo.pl zgłoszenie zawierające film w formacie .MOV, .MP4 lub .AVI, przedstawiający interpretację tanecznej rozgrzewki, o długości min. 15 sekund, maksymalnie 1 minuty.

2. Każdy użytkownik jest uprawniony do przesłania nielimitowanej ilości zgłoszeń.

3. Najpóźniej w dniu 7.12.2019 zostaną opublikowane wyniki konkursu.

4. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za wiadomości email na adres podany w mailu konkursowym.

§4 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są:

a) Nagroda I STOPNIA: Tygodniowy pobyt dla rodziny max. 4-osobowej (2 dorosłych i 2 dzieci) w wieku 3-15 lat) w apartamentach Gaia w Val di Sole, w terminie 4-11 kwietnia 2020. Nagroda obejmuje 7 noclegów oraz szkolenie narciarskie Dimbo dla max. 2 dzieci. Pobyt nie zawiera wyżywienia, a transport na miejsce jest we własnym zakresie. Wartość nagrody 3000,00 zł brutto.

b) Nagroda II STOPNIA: Kurs 5-dniowy „Popołudnie z Misiem Dimbo” w wybranym przedszkolu Dimbo w Polsce: Wisła, Tylicz, Korbielów, Szczyrk, Czarna Góra, Międzybrodzie Żywieckie, Krynica. Konieczność rezerwacji miejsca z wyprzedzeniem min. dwutygodniowym. Odbiór nagrody w sezonie 2019/2020 rok. Wartość nagrody 300,00 zł brutto.

c) Nagroda III STOPNIA: narty dla dziecka marki Dimbo wraz z okuciami. Nagroda nie obejmuje butów narciarskich a także regulacji. Długość nart ………………… Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora przesyłką kurierską. Wartość nagrody 300,00 zł brutto.

2. Ponadto do każdej z nagród rzeczowych określonych w ust.2 Organizator przyznaje również nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% wartości danej nagrody rzeczowej. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę, aby wyżej wymieniona nagroda pieniężna, odpowiadająca wysokości podatku dochodowego obciążającego Uczestnika została pobrana i wpłacona przez Organizatora na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie.

3. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim:

a) Zgodność zgłoszenia z ogólnymi zasadami określonymi w poście konkursowym w portalu Facebook.

b) Oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.

4. Organizator nie jest zobowiązany do uzasadnienia wyboru odpowiedzi.

5. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia 14.12.2019 r. wiadomości zwrotnej na maila informującego o zwycięstwie, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy, adres korespondencyjny, a także dane do odprowadzenia podatku do właściwego Urzędu Skarbowego.

6. Zwycięzcom nie przysługuje prawo zamiany nagrody, w tym wymiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny.

7. Nagrody niezrealizowane we wskazanych terminach pozostają własnością Organizatora.

§5 Prawa Autorskie i inne

1. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań:

a) Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika.

b) Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.

c) Korzystanie przez Organizatora z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem.

2. Uczestnik wyraża zgodę na to, aby Zadanie Konkursowe zostało wykorzystane w części lub całości do stworzenia układu choreograficznego rozgrzewki poprzedzającej zajęcia narciarskie w Polsce i zagranicą.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:

a) Niezgodnych z regulaminem serwisu Facebook.

b) Niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu.

c) Zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator – Dimbo Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, ul. Batorego 16/7, 34-300 Żywiec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej pod nr KRS 0000681689.

2. Dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem Uczestnika do Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), pkt c), pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Uczestnik Konkursu ma prawo:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

4. Uczestnik może skorzystać z powyższych uprawnień poprzez przesłanie pisemnego wniosku na adres mailowy marketing@dimbo.pl bądź listownie na adres Administratora.

5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu, w tym komunikacji z Uczestnikami, oraz w celu przekazania Nagród. W tym zakresie Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników podmiotowi trzeciemu w oparciu o stosowną umowę powierzenia.

6. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi danych w postaci adresu zamieszkania oraz numeru PESEL celem wydania nagrody oraz realizacji obowiązku podatkowego, tj. odprowadzenia należnego podatku do właściwego Urzędu Skarbowego.

7. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Organizator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

9. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych Organizatorowi danych osobowych w celu realizacji Konkursu, a poszczególni zwycięzcy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych w celu wydania nagrody i realizacji obowiązku podatkowego wynikającego z przepisów obowiązującego prawa.

§ 7 Decyzje Organizatora

Decyzje Organizatora dotyczące przebiegu Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 8 Postanowienia końcowe

Regulamin Konkursu dostępny jest portalu Facebook na fanpage’u Przedszkole i Szkoła Narciarska Dimbo w dziale notatki oraz w siedzibie Organizatora. Wszystkie treści mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Polska szkoła i przedszkole narciarskie w austriackich Alpach to wspaniały pomysł na ferie dla całej rodziny :)

Zobacz, jak bawiliśmy się w poprzednich sezonach i sprawdź ofertę dla siebie:
💙 www.dimbo.pl/galeria/alpy-austria/ 💙
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

Jednym z naszych powodów do dumy jest fakt, że co roku gościmy na stokach powracających narciarzy - dziękujemy, że tak lubicie spędzać z nami ferie 🙂

A wy, który raz będziecie szusować w Alpach - lub na polskich stokach - razem z nami?

Grafik wyjazdów na ferie 2020 znajdziecie tutaj:
www.dimbo.pl/grafik-wyjazdow/
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

2 tygodni temu

Przedszkole i Szkoła Narciarska DIMBO

Koordynacja ruchów, skupienie, prawidłowa postawa ciała - postępy naszych dzieciaków są naprawdę imponujące i z każdym dniem zajęć na stoku galopują do przodu, jak szalone :)

Połączenie zabawy i nauki, trening i odpoczynek, a do tego - pełna pozytywnych emocji atmosfera - może to właśnie nasz klucz do sukcesu?

Przekonaj się, dołączając do nas tej zimy! :)
___________________________________
>>> www.dimbo.pl/grafik-wyjazdow/
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

🐻 🐻 🐻 Dzieciaki, tylko spokojnie! 🐻 🐻 🐻 Lecimy z rozgrzewką, a potem - wskakujemy na narty! Przed nami masa zabawy, a rodzice niech sobie odpoczną - i uważnie patrzą, bo ani się obejrzą, a będziecie śmigać szybciej, niż oni! To co - gotowi? 🙂 ... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

🐻 🐻 🐻 Jak myślicie, co może mówić miś Dimbo tym razem? 🐻 🐻 🐻

➡️ Pamiętajcie - ma całkiem sporo do powiedzenia, w wielu ważnych kwestiach - na przykład, jak dokładnie działa przedszkole narciarskie i jaki wiek jest optymalny, żeby zacząć naukę?

🐻➡️ Miś wiedzą dzieli się tutaj: www.dimbo.pl/o-nas/warto_wiedziec/dla-rodzicow/
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

😉 A gdyby tak… rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady?

No tak, ale po co, skoro można wybierać między kilkoma bajecznymi kurortami we włoskich i austriackich 📍 Alpach, a nawet - 📍 w Hiszpańskiej Sierra Nevada?

❄ ❄ ❄ Z Dimbo każdy rodzinny wyjazd będzie udany - profesjonalna kadra, wyselekcjonowane trasy, komfortowe hotele - dbamy o każdy detal, bo wiemy, że to dla Was ważne. 🛎 Z kim widzimy się w nowym sezonie? 🛎
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

3 tygodni temu

Przedszkole i Szkoła Narciarska DIMBO

Miło nam oznajmić, że w DIMBO Szczyrk powstaje nowy stok szkoleniowy z wyciągiem taśmowym, torem do snowtubingu oraz łatwym wyciągiem "banan" ! 😁 Infrastruktura uzupełni ofertę stoku Kaimówka, tworząc idealne warunki do szkolenia na każdym poziomie ⛷ ... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na Facebooku

 

Facebook
Zapisz się do newslettera