Cennik Quady Krynica sezon 2021

 

10 min

25zł

15 min

35zł

Przed wynajęciem pojazdu Użytkownik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, w którym stwierdza, iż najmuje pojazd na własną odpowiedzialność i ryzyko i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu nie będzie domagał się odszkodowania oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia pojazdu.

REGULAMIN TORU QUAD

Przed wstępem na tor Użytkownik winnien zapoznać się z niniejszym Regulaminem i bezwzględnie się do niego stosować,
Użytkownik winnien bezwględnie stosować się do wskazówek i nakazów Obsługi.
Pojazd czterokołowy – QUAD – przeznaczony jest do celów rekreacyjnych.
ZABRONIONA JEST JAZDA SPORTOWA i WYCZYNOWA!
Przed rozpoczęciem jazdy przeczytaj dokładnie REGULAMIN i upewnij się, że rozumiesz wskazówki dotyczące funkcji kontrolnych. Szczególnie zwróć uwagę na informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Należy pamiętać, że prowadzenie pojazdu czterokołowego różni się w zasadniczy sposób od kierowania samochodem czy motocyklem.
Nieprzestrzeganie wskazówek Administratora może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje.
Pamiętaj, że niewłaściwa eksploatacja pojazdu może spowodować poważne obrażenia ciała, a nawet spowodować śmierć.
Korzystanie z Atrakcji następuje na własną odpowiedzialność. Użytkownik / rodzic Użytkownika / opiekun prawny Użytkownika jest świadomy, że rekreacyjne uprawianie dysycypliny sportowej wiąże się z ryzykiem, w tym z ryzykiem doznania urazów. Ryzyko związane z uprawaniem sportu jest niezależne od Administratora.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki oraz wszelkie szkody wyniłe w związku z korzystaniem z Atrakcji, w szczególności powstałe niezależnie od Administratora, tj. w wyniku działania sił przyrody, zachowania osób trzecich, jak również zachowania samego Użytownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku niestosowania się przez Użytkownika do niniejszego Regulaminu, nakazów i wskazówek Administratora lub pracowników Administratora. Użytkownik / rodzic Użytkownika / Opiekun prawny Użytkownika akceptując treść Regulaminu podejmuje ryzyko na własną odpowiedzialność. Rozpoczęcie korzystania z Atrakcji stanowi akceptację treści niniejszego Regulaminu.
W celu skorzystania z Atrakcji niezbędne jest uiszczenie opłaty oraz okazanie dokumentu tożsamości wraz ze zdjęciem. Administrator odmówi korzystania z Atrakcji w przypadku, gdy Użytkownik nie posiada dokumentu tożsamości. Każda osoba niepełnoletnia może korzystać z toru wyłącznie pod nadzorem swoich rodziców/opiekunów. Jazda takich osób odbywa się z rodzicem, opiekunem prawnym bądź z Instruktorem.
Użytkownik / Rodzic Użytkownika / Opiekun prawny Użytkownika nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Organizator ma prawo odmówić wypożyczenia pojazdu osobie będącej pod wpływem wspomnianych środków. Obsługa ma prawo natychmiast usunąć osobę pozostającą pod wpływem alkoholu lub środków odurzających z obiektu.
Prędkość jazdy powinna być dostosowana do warunków pogodowych i umiejętności Użytkownika. Jazda ze zbyt dużą prędkością nie dostosowaną do umiejętności i warunków terenowych może doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem i zwiększyć ryzyko wypadku.
Należy unikać podskakiwania, gdyż może to się zakończyć wywrotką. Jazda na dwóch kołach jest zabroniona.
Obowiązuje „zakaz potrącania innych pojazdów”, zakaz jazdy w kierunku przeciwnym do ustalonego przez Administratora i jazdy poza wyznaczonym torem. W przypadku stwierdzenia takich zajść, Administrator może przerwać i wykluczyć Użytkowników z dalszej jazdy bez możliwości zwrotu wpłaty.
Obowiązkiem Użytkownika jest:
–   przed rozpoczęciem jazdy, założenie dopasowanego kasku ochronnego,
–   rozpoczęcie jazdy dopiero po odpowiednim  sygnale,
–   zatrzymanie pojazdu dopiero po zasygnalizowaniu końca jazdy,
–   posiadanie odpowiedniego obuwiu, przystosowanego do jazdy. Użytkownicy w klapkach lub innego rodzaju luźnym obuwiu nie będą dopuszczeni do jazdy
–   uczestnik ma obowiązek poinformować Administratora o zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach i uszkodzeniach.
Użytkownik / Rodzic Użytkownika / Opiekun prawny Użytkownika ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane podczas korzystania z wynajętego pojazdu.
Cennik za wypożyczenie pojazdu – quada – oraz czas trwania jazdy ustala Administrator w ogólnodostępnym Cenniku.
Administrator decyduje o liczbie pojazdów na torze, kolejności jazdy jak i odstępie czasu pomiędzy startującymi.
W przypadku naruszenia zasad Regulaminu, Administrator ma prawo w każdej chwili przerwać jazdę bez zwrotu opłaty za wypożyczenie pojazdu.
Wszystkie decyzje Administratora są ostateczne, unieważnienie któregoś z punktów nie unieważnia całego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem za obowiązujące uważa się przepisy kodeksu cywilnego.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

  • Podczas jazdy Użytkownicy utrzymują minimum 20 metrów odległości pomiędzy pojazdami.
  • W czasie jazdy należy trzymać ręce na kierownicy i opierać obie nogi na elementach podłogowych. Zdjęcie nawet jednej ręki z kierownicy lub stopy z podłogi może spowodować utratę kontroli nad pojazdem.
  • Wyprzedzanie dozwolone jest wyłącznie na prostych odcinkach toru, podczas podjazdów pod górę.
  • Jazda wszystkich pojazdów na torze odbywa się w jednym kierunku.
  • Użytkownik zobowiązany jest do dostosowania prędkości jazdy do swoich umiejętności, warunków terenowych i atmosferycznych.
  • Użytkownik zobowiązany jest bezwzględnie stosować się do poleceń osoby obsługującej tor.
  • Zabrania się nieuzasadnionego zatrzymywania podczas jazdy na torze oraz pozostawiania pojazdu bez nadzoru.
  • W przypadku awarii pojazdu lub innego zdarzenia, Użytkownik ma obowiązek natychmiast powiadomić innych Użytkowników oraz obsługującego tor o zdarzeniu.
  • W przypadku przechyłów pojazdu podczas jazdy, Użytkownik dokonuje przechyłu w stronę przeciwną do przechyłu pojazdu, w celu zachowania równowagi i uniknięcia wywrócenia się pojazdu.
  • W przypadku nie stosowania się do poleceń osoby obsługującej tor oraz nie przestrzegania Regulaminu oraz Podstawowych Zasad Bezpieczeństwa przez Użytkownika, obsługujący tor ma prawo przerwać jazdę i odebrać pojazd.
Facebook
Zapisz się do newslettera