Regulamin Konkursu:

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu na fanpage’u jest Przedszkole Narciarskie Dimbo.
 2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
 3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.
 5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 6. Konkurs trwa od 15.03-18.03.2019r. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

§ 2 Uczestnicy

 1. Uczestnikami konkursu mogą być:-osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,-posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu Przedszkole i Szkoła Narciarska Dimbo, udzielenie zgody na dostęp do informacji udostępnianych w profilu Uczestnika w portalu Facebook oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
 3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage’a Dimbo.

§ 3 Zasady konkursu

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy stworzyć oryginalnego i zabawnego mema z wykorzystaniem zdjęć umieszczonych na Naszym funpage’u, a następnie przesłać go w wiadomości prywatnej.
 2. Organizator akceptuje memy stworzone z jednego lub kilku zdjęć.
 3. Każdy użytkownik jest uprawniony do publikacji kilku zgłoszeń.
 4. Najpóźniej w dniu 19.03.2019 na fanpage’u zostaną opublikowane wyniki konkursu.
 5. Organizator skontaktuje się z laureatami konkursu za pomocą wiadomości na portalu Facebook.

 

§ 4 Nagrody

 1. Nagrodą główną jest wyjazd do hotelu Liberty***s w Val di Sole ( pokój 4 osobowy wraz ze śniadaniem) w terminie 23.03-30.03.2019. Organizator przewiduje również nagrody za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca. a) nagroda za zajęcie drugiego miejsca: voucher na godzinną lekcję indywidualną w wybranym Przedszkolu Dimbo (pełna lista przedszkoli znajduje się w zakładce Ośrodki Dimbo w Polsce) b) nagroda za zajęcie trzeciego miejsca: gadżety Dimbo! 
 2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim: a) zgodność zgłoszenia z ogólnymi zasadami publikacji zdjęć na portalu. b) oryginalność i kreatywność zgłoszenia.

 

§ 5 Prawa Autorskie i inne

 1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie do zdjęć które zgłasza oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny.
Facebook
Zapisz się do newslettera