Regulamin Konkursu:
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu na fanpage’u Przedszkole Narciarskie Dimbo
2 .Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.
5.Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs trwa od 28.01 -31.01.2019 W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

§2 Uczestnicy
1. Uczestnikami konkursu mogą być:
-osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
-posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu Przedszkole i Szkoła Narciarska Dimbo, udzielenie zgody na dostęp do informacji udostępnianych w profilu Uczestnika w portalu Facebook oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage’a Dimbo

§3 Zasady konkursu
1. Aby wziąć udział w konkursie należy w dowolnej formie (opowiadanie, wierszyk, rysunek) przedstawić spotkanie Misia Dimbo z „Wielką Stopą” i przesłać zgłoszenie we wiadomości prywatnej na fanpage Dimbo.
2. Każdy użytkownik jest uprawniony do publikacji max. 1 zgłoszenia
3. Najpóźniej w dniu 1.02.19 na fanpage’u zostaną opublikowane wyniki konkursu.
4.Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą wiadomości na portalu Facebook.

§4 Nagrody
1. Nagrodami są: 5x DVD z filmem oraz 5x naklejki.
2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim:
a) zgodność zgłoszenia z ogólnymi zasadami publikacji zdjęć na portalu.
b) oryginalność i kreatywność zgłoszenia.

§5 Prawa Autorskie i inne
1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie do zdjęć które zgłasza oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny.

Facebook
Zapisz się do newslettera